Harich, Harich, plakje op’t Fryske sân
Harich, Harich, paerel fan Gaesterlân
Te midden fan bosk en heide
Fan blommen en fan greide.

Nieuws

Vrijdag 22 februari 2019 is weer de maandelijkse snackavond in Ons Gebouw.

Elke laatste vrijdag van de maand, van 17.00 tot 20.00 uur, kun je snacken in Ons Gebouw.
Samen met dorpsgenoten onder het genot van een hapje en een drankje lekker bijkletsen.


Plaatselijk belang Harich / Ruigahuizen

 

p/a Harichsterdyk 14
8571RL Harich
E-mail: pbharichruigahuizen@gmail.com

Harich, Harich, plakje op’t Fryske sân
Harich, Harich, paerel fan Gaesterlân
Te midden fan bosk en heide
Fan blommen en fan greide
’t Is moai, ‘t is wis
’t Is moai, ’t is wis
Dat Harich de paerel is!

Harich , Harich, wy libje meienoar.
Harich, Harich, wy hâlde fan elkoar.
Wy arbeidzje side oan side
wy feestfiere tige bliide
’t Is wier, ’t is wis,
’t Is wier, ’t is wis
Dat’t yn Harich goed wenjen is!

Harichster folksliet op de wize fan "Daisy Bell" fan Harry Dacre.