Harich, Harich, plakje op’t Fryske sân
Harich, Harich, paerel fan Gaesterlân
Te midden fan bosk en heide
Fan blommen en fan greide.

Nieuws

25 februari 2019 om 20.00 uur is er de ledenvergadering van Begrafenisvereniging 'De Laatste Eer' in Ons Gebouw in Harich.
De uitnodiging en agenda zijn onlangs per mail verstuurd.

Plaatselijk belang Harich / Ruigahuizen

 

p/a Harichsterdyk 14
8571RL Harich
E-mail: pbharichruigahuizen@gmail.com

Harich, Harich, plakje op’t Fryske sân
Harich, Harich, paerel fan Gaesterlân
Te midden fan bosk en heide
Fan blommen en fan greide
’t Is moai, ‘t is wis
’t Is moai, ’t is wis
Dat Harich de paerel is!

Harich , Harich, wy libje meienoar.
Harich, Harich, wy hâlde fan elkoar.
Wy arbeidzje side oan side
wy feestfiere tige bliide
’t Is wier, ’t is wis,
’t Is wier, ’t is wis
Dat’t yn Harich goed wenjen is!

Harichster folksliet op de wize fan "Daisy Bell" fan Harry Dacre.