Documenten Plaatselijk Belang

Bestandsnaam Grootte Datum
An Adobe Acrobat file JAarverslag 2010 99.34 KB 2018-08-29
An Adobe Acrobat file Jaarverslag 2008 100.26 KB 2018-08-29
An Adobe Acrobat file Jaarverslag 2009 119.23 KB 2018-08-29
An Adobe Acrobat file Jaarverslag 2011 101.26 KB 2018-08-29
An Adobe Acrobat file Jaarverslag 2012 174 KB 2018-08-29
An Adobe Acrobat file Jaarverslag 2013 195.46 KB 2018-08-29
An Adobe Acrobat file Notulen ledenvergadering 2010 163.43 KB 2018-08-29
An Adobe Acrobat file Notulen ledenvergadering 2011 93.22 KB 2018-08-29
An Adobe Acrobat file Notulen ledenvergadering 2012 238.43 KB 2018-08-29
An Adobe Acrobat file Notulen ledenvergadering 2013 240.16 KB 2018-08-29
An Adobe Acrobat file Notulen ledenvergadering 2014 278.72 KB 2018-08-29
An Adobe Acrobat file Notulen ledenvergadering 2016 220.8 KB 2018-08-29
An Adobe Acrobat file agenda toekomstvisie 341.3 KB 2018-08-29
An Adobe Acrobat file jaarverslag 2014 208.04 KB 2018-08-29
An Adobe Acrobat file jaarverslag 2015 218.33 KB 2018-08-29
An Adobe Acrobat file notulen ledenvergadering 2015 207.19 KB 2018-08-29
An Adobe Acrobat file privacystatement AVG-PB 52 KB 2018-08-29
An Adobe Acrobat file projectplan kern met pit 679.9 KB 2018-08-29

Plaatselijk Belang Harich / Ruigahuizen

 

p/a Keamerlânswei 4
8571 MZ Harich
E-mail: pbharichruigahuizen@gmail.com

Privacybeleid

Harich, Harich, plakje op’t Fryske sân
Harich, Harich, paerel fan Gaesterlân
Te midden fan bosk en heide
Fan blommen en fan greide
’t Is moai, ‘t is wis
’t Is moai, ’t is wis
Dat Harich de paerel is!

Harich , Harich, wy libje meienoar.
Harich, Harich, wy hâlde fan elkoar.
Wy arbeidzje side oan side
wy feestfiere tige bliide
’t Is wier, ’t is wis,
’t Is wier, ’t is wis
Dat’t yn Harich goed wenjen is!

Harichster folksliet op de wize fan "Daisy Bell" fan Harry Dacre.